Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Dernek nedir: Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. (Dernekler Kanunu Madde 2)

Vakıf Nedir: Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Bir malvarlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir. Tanımdan anlaşılacağı üzere vakfı oluşturan en önemli iki unsur; özgülenecek bir malvarlığı ve malvarlığının özgüleneceği amaçtır.

Dernek tüzüğünde bulunması zorunlu olan hususlar;
Derneğin adı ve merkez, derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı, derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri, genel kurulun toplanma şekli ve zamanı, genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri, yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı, derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği, üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli, derneğin borçlanma usulleri, derneğin iç denetim şekilleri, tüzüğün ne şekilde değiştirileceği ve derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.

Vakıf senedi ise noterde düzenleme şeklinde hazırlanmalıdır. Vakıf Senedinde bulunması gereken hususlar;
Vakfın adı, vakfın amacı, özgülenen mal ve haklar, örgütlenme ve yönetim şekli ile yerleşim yeri.

Derneklerin ve Vakıfların sosyal girişimler oluşturmaları için dernek/vakıf bünyesinde ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan iktisadi işletmeler kurmaları veya ayrı bir tüzel kişiliğe sahip şirketler kurmaları veya kurulmuş şirketlere ortak olmaları gerekmektedir.

Sizlere ne sunuyoruz ?

Şendur | Doygun Hukuk Bürosu olarak Dernekler ve Vakıflar Hukuku alanında edindiğimiz tecrübeler ve uzman kadromuz sayesinde dernek ve vakıfların kuruluş, yönetim, değişim ve sona erme işlemlerini, esas sözleşmelerinin hazırlanmasını, işleyiş ve defterlerin hukuka uygunluğunu, dernek ve vakıf organlarının ve alınan kararların hukuki denetimini, tüzel kişilerin üyelik haklarını, federasyon ve konfederasyon kuruluş süreci yönetimini, dernek ve vakıfların faaliyet ve fesihlerine ilişkin açılan her türlü hukuki davaların yürütmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve hukuki destek vermekteyiz.